ຄຳໄພ ຊະນະ ກໍ່ສ້າງ ຄົບວົງຈອນ

ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຂົວທາງ ແລະ ຊົນລະປະທານ ສ້າງຕັ້ງປີ 1998 ເພື່ອປະກອນສວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໃວ້ວາງໃຈຈາກສັງຄົມໃນດ້ານ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄຸນນະພາບ ການບໍລິການ ແລະ ເຮັດສຳເລັດຫຼາຍໂຄງການໃຫຍ່ໆຂອງ ລັດຖະບານ

Go to Portfolio
Scroll Up