ບໍລິສັດ ຄຳໄພ ຊະນະ ພັດທະນາ ກະສິກຳ ຈຳກັດ

ພັດທະນາສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສ້າງຕັ້ງປີ 2005 ເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາດິນເປົ່າຫວ່າງ ໃນເນື້ອທີ່ກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາ ໃຫ້ເປັນເຂດສີຂຽວ ສົ່ງເສີມການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄອບຄົບ ໄດ້ມີລາຍຮັບຈາກການປະກອບສ່ວນ ນຳວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນອານາຄົນ

Go to Website
Scroll Up