ບໍລິສັດ ເຄພີຈີ ການສື່ສານ ຈຳກັດ

ການສື່ສານ - ໂທລະຄົມ ສ້າງຕັ້ງປີ 2016 ເພື່ອສະໜອງ ແລະ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງການຄວາມສະຫງົບ ຂອງທັງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາໂຄງການຂອງລັດທະບານ

Go to Website
Scroll Up