ໂຮງງານ ຄຳໄພ ຊະນະ ຄອນກຣີດ ຈຳກັດ

ໂຮງງານ ຄອນກຣີດ ສ້າງຕັ້ງປີ 2010 ເປັນໂຮງງານທີ່ສຳຄັນໃນການສະໜອງ ຊີມັງປະສົມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການທຸກລະດັບຂອງສັງຄົມ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຮອບດ້ານໃຫ້ກັບບໍລິສັດ

Go to Website
Scroll Up