ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ UNDP

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ UNDP

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ກອງທືນ ປະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ກອງທືນ ປະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ອົງການກວດສອບ ແຫ່ງລັດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ອົງການກວດສອບ ແຫ່ງລັດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ຫໍພິພິດທະພັນ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ຫໍພິພິດທະພັນ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ, ຫ້ອງຮຽນ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມ.ຊ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ, ຫ້ອງຮຽນ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມ.ຊ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກ (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກ (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຕຶກກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຫຼັງໃໝ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຕຶກກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຫຼັງໃໝ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ 4ຊັ້ນ ກະຊວງການເງິນ ຫຼັງໃໝ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ 4ຊັ້ນ ກະຊວງການເງິນ ຫຼັງໃໝ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມເຊໂດນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມເຊໂດນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານໜອງແຫ້ວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານໜອງແຫ້ວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ກັນເຈື່ອນບ້ານຫ້ວຍຫາງ, ເມືອງສັງທອງ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ກັນເຈື່ອນບ້ານຫ້ວຍຫາງ, ເມືອງສັງທອງ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ທາງຮ່ອມຫ້ອງການ ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ທາງຮ່ອມຫ້ອງການ ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ເສັ້ນທາງຮ່ອມ 1 ບ້ານໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ເສັ້ນທາງຮ່ອມ 1 ບ້ານໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ແຍກໂຮງໝໍແຂວງ ຫາ ບ້ານປາກປຶງ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ລວງຍາວ 7.550 ແມັດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ແຍກໂຮງໝໍແຂວງ ຫາ ບ້ານປາກປຶງ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ລວງຍາວ 7.550 ແມັດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ UNDP

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ UNDP

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ກອງທືນ ປະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ກອງທືນ ປະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ອົງການກວດສອບ ແຫ່ງລັດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ອົງການກວດສອບ ແຫ່ງລັດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ຫໍພິພິດທະພັນ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ຫໍພິພິດທະພັນ ແຫ່ງຊາດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ, ຫ້ອງຮຽນ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມ.ຊ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ, ຫ້ອງຮຽນ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມ.ຊ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກ (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກ (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຕຶກກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຫຼັງໃໝ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຕຶກກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຫຼັງໃໝ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ 4ຊັ້ນ ກະຊວງການເງິນ ຫຼັງໃໝ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ 4ຊັ້ນ ກະຊວງການເງິນ ຫຼັງໃໝ່

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສຳນັກງານ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ລຳດັບເລກທີວັນທີຊື່ໂຄງການວຽກສຳເລັດ
13021/ຮສສ18/02/1998ໂຄງການສ້ອມແປງສາງເຂົ້າທີ່ບ້ານທົ່ງສ້າງນາງ100%
266/ຫວກ25/12/1998ໂຄງການສ້ອມແປງຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ100%
3841/ຫກ.ສສ19/06/2000ໂຄງການສຶບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຕຶກຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ 5 ຊັ້ນ ຫຼັງໃໝ່100%
41303/ສສ.ກພ15/11/2000ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນທົ່ງມັ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ100%
5034/ອຫ.ອກ15/01/2001ໂຄງການສືບຕໍ່ສ້ອມແປງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ100%
6028/ຄປມ27/04/2001ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ2ຊັ້ນ ຂອງວິທະຍາຄານການທະຫານ- ການເມືອງ ນ້ຳຊວງ ໄລຍະ II100%
7077/ວຍຄ24/02/2003ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ2ຊັ້ນ ຂອງວິທະຍາຄານການທະຫານ- ການເມືອງ ນ້ຳຊວງ ໄລຍະ III100%
8004/ບຢລ17/07/2001ໂຄງການສ້ອມແປງຫ້ອງການບັນຊີການເງິນ-ແຜນການ ຂອງບໍລິສັດຢາສູບລາວ100%
9756/ຫກ29/11/2001ໂຄງການກໍ່ສ້າງກຳແພງອ້ອມສຳນັກງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ບ່ອນຈອດລົດຈັກ-ລົດຖີບ ແລະ ບ່ອນຈອດລົດໃຫຍ່100%
1056/ມຊ.200209/01/2002ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງຮຽນ 3ຊັ້ນ ຫຼັງໃໝ່ ມ.ຊ100%
11301/ສສ.ກພ12/02/2002ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາລາຄຳ100%
12492/ສສ.ກພ02/05/2002ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ100%
13354/ອຫ.ຫກ20/05/2002ໂຄງການສ້ອມແປງຫ້ອງການລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ (ທ່ານ ສົມບູນ ຣາຊາສົມບັດ)100%
141130/ມຊ.200212/06/2002ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໂມສອນ ຢູ່ ມ.ຊ100%
15430/ຜຮ18/06/2002ໂຄງການສ້ອມແປງຫ້ອງການເຮັດເປັນຫ້ອງຮັບແຂກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ຕຶກຊັ້ນ4 ຫຼັງເກົ່າ, ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງໄຟຟ້າ ແລະ ສະໜອງເຟີນີເຈີໃສ່ຫ້ອງປະຊຸມຕຶກ 5ຊັ້ນ ຫຼັງໃໝ່100%
16578/ອຫ.ຫກ08/08/2002ໂຄງການສ້ອມແປງຫຼັງຄາຕຶກກົມໄຟຟ້າ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມນ້ອຍ ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ100%
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມເຊໂດນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມເຊໂດນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານໜອງແຫ້ວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານໜອງແຫ້ວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ກັນເຈື່ອນບ້ານຫ້ວຍຫາງ, ເມືອງສັງທອງ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ກັນເຈື່ອນບ້ານຫ້ວຍຫາງ, ເມືອງສັງທອງ, ນ.ວ

ລຳດັບເລກທີວັນທີຊື່ໂຄງການວຽກສຳເລັດ
111/2003/ປຕຈ18/07/2003ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ100%
201/ປຕຈ23/03/2005ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານໜອງແຫ້ວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ100%
306/ປຕຈ17/05/2006ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານສວນມອນ ( ໄລຍະ I )100%
404/ປຕຈ18/02/2009ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານສວນມອນ ( ໄລຍະ II )100%
505/ປຕຈ31/10/2008ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານອ່າງສຳພັນາ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ100%
605/ປຕຈ02/06/2009ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ຄ້ອຍແລນມານ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ100%
71283/ຍທຂ.ຂບຊ06/04/2010ໂຄງການກໍ່ສ້າງຄັນຄູຫີນປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານບຸ່ງກວາງ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ100%
81978/ປຕຈ28/05/2010ໂຄງການກໍ່ສ້າງຄັນຄູຫີນປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານທ່າກັນຖິນ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ100%
908/ປຕຈ23/07/2010ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານຫ້ອມໃຕ້, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄລຍະ 1100%
1009/ປຕຈ23/07/2010ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານວັດສົບ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ100%
1102/ຄທນ15/02/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ວັງໂພ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ100%
12480/ຍທຂ.ບກ07/04/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນ ບ້ານຮົ່ມເຢັນ, ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ100%
13481/ຍທຂ.ບກ07/04/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນ ບ້ານສີດອນແຍງ, ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ100%
14482/ຍທຂ.ບກ07/04/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນ ບ້ານສີດອນຄູນ, ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ100%
15380715/11/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນ ບ້ານດອນ, ບ້ານນາຫຼວງ- ທ່າສະອາດ, ບ້ານຊອດ, ເມືອງ ປາກກະດິງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ100%
16380815/11/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນ ບ້ານປາກຊັນເໜືອ-ປາກຊັນໃຕ້, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ100%
1701/ຂທນ22/12/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານຫ້ອມໃຕ້, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄລຍະ 2100%
1802/ຂທນ22/12/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານຄົກເພີງ, ເມືອງສັງທອງ, ນ.ວ100%
1903/ຂທນ22/12/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ຄ້ອຍແລນມານ ຫາ ບ້ານສຳພັນນາ, ເມືອງສັງທອງ, ນ.ວ100%
2004/ຂທນ22/12/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານທ່ານາສ້າງຫີນ, ເມືອງສັງທອງ, ນ.ວ100%
2114/ຂທນ13/3/2012ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານໜອງແຫ້ວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນ.ວ (ຫລັງໂຮງງານແປັບຊີ)100%
22SLV02-NC-PXDR25/04/2012ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມເຊໂດນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ໄລຍະ 1100%
23SLV02-1213-NC-PXDR25/04/2012ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມເຊໂດນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ໄລຍະ 2100%
24SLV03-1314-NC-PXDR25/04/2012ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມເຊໂດນເທດສະບານເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ໄລຍະ 3100%
254612/ຍຂທ.ຂບຊ15/10/2012ໂຄງການລິບແລບປ້ອງກັນຕາຝັ່ງສຸກເສີນແຄມຂອງ ໜ້າໂຮງໝໍແຂວງ ເຂດບ້ານປາກຊັນໄຕ້, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ100%
2605/ຂທນ05/02/2013ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານຄ້ອຍແລນມານ ຊ່ວງ 2, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ100%
27 2784/ຍທຂ.ຂບຊ05/06/2013ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມນ້ຳຂອງແບບລຽງຫີນ (ລິບແລບ) ບ້ານແກ້ງສະດອກ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຊ່ວງທີ 2 ຍາວ 200ແມັດ100%
28BK05-RVP1213-0126/06/2013ໂຄງການກໍ່ສ້າງຄັນຄູຫີນປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍໃຕ້-ບ້ານວຽງໃໝ່, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ100%
2914/ຂທນ22/08/2013ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານສະໄກ, ເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ100%
300117/03/2016ໂຄງການກໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນບ້ານຫ້ວຍຫາງ, ເມືອງສັງທອງ, ນ.ວ100%
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ທາງຮ່ອມຫ້ອງການ ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ທາງຮ່ອມຫ້ອງການ ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ເສັ້ນທາງຮ່ອມ 1 ບ້ານໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ເສັ້ນທາງຮ່ອມ 1 ບ້ານໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນ.ວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ແຍກໂຮງໝໍແຂວງ ຫາ ບ້ານປາກປຶງ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ລວງຍາວ 7.550 ແມັດ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ແຍກໂຮງໝໍແຂວງ ຫາ ບ້ານປາກປຶງ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ລວງຍາວ 7.550 ແມັດ

ລຳດັບເລກທີວັນທີຊື່ໂຄງການວຽກສຳເລັດ
1061/ປຕຈ.ພຂ10/02/2009ໂຄງການບຸກເບີກພື້ນທີ່ດິນ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບເສັ້ນທາງຊອຍ ຢູ່ບ້ານຈັດສັນໃໝ່ ບ້ານໜອງໜ້ຽວ100%
2115/ຄພ28/05/2010ໂຄງການສ້ອມແປງທາງດ້ານຫຼັງສວນຮ່ອງທອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນ.ວ100%
346406/08/2010ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ບ້ານນາຍາງ ຫາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຕາດຊອນ100%
429312/12/2011ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງໃນເທດສະບານເມືອງມະຫາໄຊ, ແຂວງຄຳມ່ວນ100%
577009/02/2012ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2ຊັ້ນ ແຕ່ປາກກະດິງໃຕ້ຫາບ້ານນານ້ຳ, ຊວ່ງທີ 2 ແຕ່ບ້ານຂອນຂວ້າງ ຫາ ບ້ານນານ້ຳ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ100%
62612/03/2012ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ເສັ້ນທາງຮ່ອມ 1 ບ້ານໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນ.ວ100%
712607/06/2012ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກ ທາງຮ່ອມຫ້ອງການ ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນ.ວ100%
81078/ຍທຂ.ຂບຊ21/02/2013ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ແຍກໂຮງໝໍແຂວງ ຫາ ບ້ານປາກປຶງ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ລວງຍາວ 7.550 ແມັດ100%
92785/ຍທຂ.ຂບຊ21/06/2013ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຂົວເບຕົງເສີມເຫຼັກອັດແຮງຂົວຂ້າມນ້ຳທອນ, ບ້ານປາກທອນ, ເມືອງປາກກະດິງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລວງຍາວ 102 ແມັດ100%
10261/ຍທຂ.ສສນ10/09/2013ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເບຕົງເສີມເຫຼັກເສັ້ນທາງຮ່ອມ 1 ບ້ານຈອມແຈ້ງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນວ100%
11018-01-0201/02/2018ໂຄງການສ້ອມແປງທາງປູຢາງແຕ່ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ຫາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດຊອນ100%
Scroll Up