ການບໍລິຫານຈັດການ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພ ຊະນະ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງທຸກໂຄງການພັດທະນາຂອງ ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພ ຊະນະ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນຄືຕ້ອງການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ, ພວກເຮົາມີແຜນຄ้ຸມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໄປຄຽງຄູ່ກັບການດຳເນີນທຸລະກິດທາງ ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພ ຊະນະ ກໍ່ໄດ້ທຸ່ມເທເອົາໃຈໃສ່ໃນການປູກໄມ້ໃນພຶ້ນທີ່ໂຄງການສຳປະທານຈາກທາງລັດຖະບານແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

Scroll Up