ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ

ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພ ຊະນະ ມີພາລະກິດຕ້ອງການໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໂດຍສະເພາະແມ່ນການມອບໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສົ່ງເສີມພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມຮຸ້ຄວາມສາມາດ, ມີແຜນການຟຶ້ນຟູຊິວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ, ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພ ຊະນະ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສັງຄົມເຊິ່ງມັນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້:

ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄຟພິບັດທຳມະຊາດ

Scroll Up