ຄຸນຄ່າທີ່ ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພ ຊະນະ ຍຶດຖື:

ສາມັກຄີ

ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມກ້ອນອັນດຽວກັນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດຂອງປະທານບໍລິສັດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ

ເຮັດແທ້ທຳຈິງ

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິການ ດ້ວຍຄວາມຄິດສ້າງສັນເພື່ອນຳສົ່ງວຽກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສູງສຸດ ໃຫ້ລູກຄ້າຢ່າງກົງເວລາ

ຈິງໃຈ

ເປີດເຜີຍ ປັບປຸງ ພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປພ້ອມໆກັນ ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ

Scroll Up