ວິໄສທັດ ຂອງ ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພ ຊະນະ

ເປັນບໍລິສັດຜູ້ນຳທາງການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ແລະ ພັດທະການລົງທຶນພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນລະດັບປະເທດຢ່າງມີຄຸນນະພາບ – ຄົບວົງຈອນ ແລະ ພ້ອມຮ່ວມມືກັບພັກ-ລັດຖະບານເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ ຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບສັງຄົມຕະຫຼອດໄປ

ພາລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພ ຊະນະ

ບໍລິສັດ ກຸ່ມ ຄຳໄພ ຊະນະ ມຸ່ງໝັ້ນສົ່ງມອບບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊຸມໃສ່ພັດທະນາວຽກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານພັດທະນາພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການກໍ່ສ້າງ, ເຄຫາ, ຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງລົງທຶນໃສ່ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກທຳມະຊາດເພື່ອເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

Scroll Up